ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019

Stowarzyszenie Gmina Klwów – Wspólne Marzenia zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2018.627 t.j. z dnia 2018.03.28) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszenie kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2018.396 z dnia 2018.02.20).

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Budowy budynku Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ w dniu 07.11.2019 r.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1_projektu budowlanego

3. Załącznik nr 2 STWIiOR budowlanych

4. Załącznik nr 3 STWIoR instalacyjnych

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie

6. Załącznik nr 5 Oświadczenie

7. Załącznik Nr 6 Formularz ofertowy

strzałka do góry