ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Klwowie, zwanego dalej „Zakładem”.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

– Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Klwowie.
– Działach – należy przez to rozumieć równorzędne komórki organizacyjne wchodzące wskład Zakładu.

§ 2 Zakład działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz 776 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. 2012r. Nr 138 poz. 850).
5. niniejszego Regulaminu.

§ 3
1. Porządek wewnętrzny w zakładzie oraz obowiązki i uprawnienia pracowników Zakładu, wynikające ze stosunku pracy, określa Dyrektor Zakładu w Regulaminie Pracy, wprowadzony w drodze zarządzenia.
2. Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się w: 26-415 Klwów,ul. Opoczyńska 45.

§ 4 Zakład pracuje w oparciu o program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej opracowany przez zespół programowy powołany przez Dyrektora Zakładu.
§ 5 Liczba osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych w Zakładzie stanowi minimum 70%.
§ 6 Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Gmina Klwów „WSPÓLNE MARZENIA”

II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU.
§ 7
1. Zakład tworzy się w celu:
1) Zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczanych do:
a/ znacznego stopnia niepełnosprawności,
b/ umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
2) Prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w pkt. 1.
3) Przygotowania do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości osób, o których mowa w pkt. 1.
2. Celem Zakładu jest realizacja zadań statutowych związanych z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb pracowników, w tym zabezpieczenie:
1) miejsca pracy, wyposażenie w niezbędne urządzenia produkcyjne i sprzęt
2) utrzymania czystości na stanowisku pracy,
3) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
4) usprawniania leczniczego – w miarę istniejących możliwości Zakładu,
5) dostępu do kultury oraz rekreacji- w miarę istniejących możliwości Zakładu.
6) działań zmierzających do usamodzielniania pracowników w miarę ich możliwości.

§ 8
1) Do zadań realizowanych przez Zakład w szczególności należy:
1) prowadzenie działalności o charakterze produkcyjno – usługowym polegających na:
A. Pracownia Gastronomiczna – Kuchnia.
– organizacja szkoleń, konferencji, wesel, przyjęć okolicznościowych , catering, wynajem Sali bankietowej, organizacja kolonii lub obozu sportowego dla młodzieży,
B. Pracownia Ogrodniczo – Porządkowa
– kopanie ogródków, sprzątanie, sadzenie zieleni, pielęgnacja zieleni koszenie trawników
C. Pracownia krawiecka
– wykonywanie pościeli, toreb na zakupy, poduszek na taborety, pokrowce na krzesła, ścierek
– szycie zasłon, firan, poduszek dekoracyjnych, obrusów.

D. Pracownia arcydzieła artystycznego
– wykonywanie kartek okolicznościowych, zaproszeń, figurek gipsowych, dekoracji ogrodowych, drewnianych donic, wyszywanie obrusów,
– wykonywanie wyrobów na kole garncarskim.
2) prowadzenie działalności marketingowej w zakresie zbytu wyrobów,
3) zabezpieczenie usług rehabilitacyjnych,
4) prowadzenie właściwej pracy socjalnej na rzecz pracowników,
5) organizowanie i prowadzenie działalności kulturowo – oświatowej,
6) zapewnienie odzieży ochronnej i środków higieny osobistej,
7) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych zakładu, w tym dbałość o ich sprawność i właściwy stan techniczny,
8) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo – księgowej Zakładu,
9) bieżące dokonywanie analiz w zakresie między innymi wydatkowania środków finansowych, kalkulacji kosztów oraz innych zagadnień związanych z realizacją planów finansowo – rzeczowych Zakładu.
10) sporządzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
11) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Zakładu,
13) prowadzenie spraw organizacyjnych, regulujących całokształt funkcjonowania Zakładu,
14) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Zakładu,
15) organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz pracowników Zakładu,
16) prowadzenie, przez osoby uprawnione, kontroli wewnętrznych w poszczególnych działach wyodrębnionych w strukturze Zakładu.

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU.

§ 9 Struktura wewnętrzna Zakładu.
1. Dla zapewnienia racjonalnej organizacji pracy w Zakładzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1) dział produkcyjno – usługowy, w skład którego wchodzą niżej wymienione stanowiska pracy.
a) osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności, zatrudnione na stanowiskach:
• portier
• kelner
• pomoc kuchenna
• sprzątaczka
• magazynier
• ogrodnik
• kierowca
• krojczy
• pracownik rękodzieła artystycznego
2) dział obsługowo – rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą niżej wymienione stanowiska pracy:
• Personel kierowniczy
• Dyrektor
Personel administracyjny
• Księgowa
• Pracownik księgowości
• Kadrowa
Personel rehabilitacyjny
• Rehabilitant
Personel obsługowy
• Brygadzista /Instruktor Pracy
• Kierowca/Konserwator

2. Schemat struktury organizacyjnej Zakładu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Całokształtem zagadnień związanych z działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia Gmina Klwów ‘WSPÓLNE MARZENIA’.
4. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz w granicach udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia Gmina Klwów ‘WSPÓLNE MARENIA’ pełnomocnictwa i sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych.
5. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należą następujące zagadnienia z zakresu:

1) polityki kadrowej prowadzonej przez Zakład (tj. zatrudnienie i zwalnianie pracowników po uzgodnieniu z jednostką prowadzącą).
2) ustalania organizacji wewnętrznej i programowania pracy Zakładu.
3) nadzorowania działalności finansowo – księgowej prowadzonej przez Zakład (dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunek bankowy w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia).

6. Dyrektor Zakładu obowiązany jest do:
1) corocznego opracowania planu działalności gospodarczej, który każdorazowo zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
2) przedstawiania Zarządowi w okresach kwartalnych, informacji o wydatkowanych środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3) składania pełnego rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zarządowi Stowarzyszenia.
4) koordynacji prac powołanego zespołu programowego.

IV. PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY W ZAKŁADZIE.

§ 10
1. Zakład wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczne programy działania.
2. Planowanie pracy w Zakładzie na charakter zadaniowy i służy sprecyzowania zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.

§ 11
1. Podstawę planowania działalności Zakładu stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzanych, wynikające szczególności z:
1) nałożonych zadań własnych,
2) możliwości finansowych Zakładu.

§ 12
1. Dyrektor Zakładu wspólnie z Księgową opracowują projekt rocznego planu działania zawierający:
1) treść zadania,
2) termin realizacji zadania
3 osobę odpowiedzialną za realizację zadania.
2. Projekt o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu winien być przedstawiony Zarządowi Stowarzyszenia do akceptacji najpóźniej do dnia 20 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny.

§ 13
1. Roczny plan działania Zakładu, w przypadku zaistnienia nowych zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych, może w trakcie roku ulec zmianie.
2. Uzupełnienie rocznego planu działania dokonuje się pisemnie.
3. Roczny plan działania, zawierający zadania wykraczające swoim czasookresem poza dany rok kalendarzowy, w części nie zrealizowany w danym roku, staje się automatycznie elementem programu działania Zakładu na rok następny, jeżeli zadania te nie straciły na aktualności.

§ 14
1. Komórki organizacyjne Zakładu zobowiązane są do dokonywania kwartalnych ocen przebiegu realizacji rocznego planu pracy.
2. Za realizację rocznego planu działania Zakładu odpowiada Dyrektor.

V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNEJ DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

§ 15
1. Celem kontroli wewnętrznej jest:
1) sprawdzenie zgodności działania poszczególnych stanowisk pracy z przyjętymi kierunkami działania oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
3) wskazanie sposobów i środków umożliwiających eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości,
4) ocena wnikliwości postępowania przy rozwiązywaniu określonych problemów,
5)ocena pełnej i terminowej realizacji planowych zadań,
6) ocena przestrzegania zasad zawartych w:

• regulaminie pracy,
• przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2. Kontrola wewnętrzna prowadzona w Zakładzie polega na:
1) dokonywaniu okresowych rozliczeń realizacji planowanych zadań,
2) sprawdzaniu poziomu wykonywania zadań wynikających z okresowych planów działania.

3. Kontrole wewnętrzne poszczególnych stanowisk pracy prowadzą:
• 1) Zarząd Stowarzyszenia,
• 2) pracownik upoważniony przez Zarząd.
4. Z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych sporządzany jest protokół, który podpisuje Dyrektor.

VI. TRYB EWIDENCJI I REALIZACJI ZALECEŃ WNIOSKÓW ORGANÓW
– KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ.
§ 16
1. Wystąpienia kontrolne organów kontroli zewnętrznej skierowane do Zakładu ewidencjonuje upoważniony pracownik działu administracyjno – organizacyjny.
2. Zaewidencjonowane wystąpienie pokontrolne przekazywane jest do realizacji odpowiedniemu pracownikowi.
3. Pracownik, któremu zostało przekazane wystąpienia pokontrolne przygotowuje propozycję ich realizacji, którą akceptuje Dyrektor.
4. Ostateczną wersję odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne przedkłada się do podpisu Dyrektorowi Zakładu, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wpływu wystąpienia, bądź w terminie określonym w wystąpieniu, a kopia udzielonej odpowiedzi przekazywana jest do działu administracyjno – organizacyjnego.
5. Książkę kontroli przeprowadzonych w Zakładzie przechowuje Dyrektor Zakładu.

VII. ZASADY PODPISYWANIA KORESPONDENCJI.
§ 17
1. Wszystkie pisma wychodzące podpisywane są przez Dyrektora.
2. Dokumenty wymagające akceptacji Zarządu podpisują dwaj członkowie Zarządu.
§ 18 Korespondencja przedstawiona do podpisu Dyrektorowi winna być uprzednio parafowana, pod tekstem z lewej strony pisma, przez pracownika przygotowującego korespondencję.
§ 19 Zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych określają odrębne przepisy oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20 Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
§ 22 Regulamin wchodzi w życie z dniem przejęcia Zakładu Aktywności Zawodowej przez Stowarzyszenie Gmina Klwów „WSPÓLNE MARZENIA’

strzałka do góry